Home

Procedurele rechtvaardigheid definitie

bestuursrechter procedurele rechtvaardigheid nastreven door uitleg te geven over de procedure en inzicht te bieden in de proces- of Inleiding2 De bestuursrechter van nu rekent het ook tot zijn taak om ge-schillen te dejuridiseren, samen met partijen (alternatieve) op-lossingsrichtingen te verkennen en om actief te streven naa Procedurele rechtvaardigheid is niet alleen van belang omdat zo een ordelijk proces ontstaat (voor zover de mediationstijl deze ordening niet al meebrengt), maar heeft ook belangrijke betekenis voor de uitkomst. Het blijkt dat de legitimatie en Soorten rechtvaardigheid De beleving van rechtvaardigheid verschilt van cultuur to procedurele rechtvaardigheid echter duidelijk dat mensen zich rechtvaardig behandeld v oelen wanneer de nadruk op aspecten van procedurele in plaats v an distributie ve rechtv aardigheid word Formele (procedurele) rechtvaardigheid in het bestuursrecht Als het voor de bestuursrechter vanuit rechtsstatelijk oogpunt lastig is om besluiten van de uitvoerende macht inhoudelijk te beoordelen, dan lijkt er geen man overboord voor zover dat 'gebrek' wordt geheeld door een flinke portie formele (procedurele) rechtvaardigheid

  1. nomen eerlijkheid van procedures wordt procedurele rechtvaardigheid genoemd (Lind & Tyler, 1988). Een typisch procedureel rechtvaardigheidseffect is de bevinding dat waargeno-men procedurele rechtvaardigheid de relatie met autoriteiten positief beinvloedt. Dit wordt het eerlijkproceseffect genoemd (Folger, Rosenfield, Grove & Corkran, 1979)
  2. procedures betrokken zijn. Het gaat dus om een subjectieve perceptie: om eerlijkheid en rechtvaardigheid in the eye of the beholder. Ervaren procedurele rechtvaardigheid gaat dus over de manier waarop mensen zich behandeld voelen en over de vraag of zij de gevolgde procedures als eerlijk ervaren. Het is belangrij
  3. Het gaat dus om een subjectieve perceptie: om eerlijkheid en rechtvaardigheid in the eye of the beholder. Ervaren procedurele rechtvaardigheid gaat dus over de manier waarop mensen zich behandeld voelen en over de vraag of zij de gevolgde procedures als eerlijk ervaren
  4. Procedurele rechtvaardigheid - dat je eerlijk, gelijk, en onbevooroordeeld behandeld wordt - is een cruciaal fundament in een democratische rechtsstaat. Het raakt de kern van democratische legitimiteit. Dat blijkt steevast uit onderzoek naar politiek vertrouwen en democratische steun

rechtvaardigheid De billijkheid van de rechten, verdeling en toegankelijkheid. Afhankelijk van de context kan dit betrekking hebben tot hulpbronnen, diensten of macht.Gevonden op https://www.greenfacts.org/nl/begrippenlijst/pqrs/rechtvaardigheid.ht Procedurele rechtvaardigheid Procedurele rechtvaardigheid is soms belangrijker dan distributieve rechtvaardigheid. Waar het bij distributieve rechtvaardigheid gaat om de uitkomst (de verdeling van de hulp), gaat het bij procedurele rechtvaardigheid om de procedure die is gevolgd om tot de verdeling van de hulp te komen (Lind en Tyler 1988) is voor de stelling dat procedurele rechtvaardigheid juist van invloed is op het algemene oordeel van de burger over het juri- disch bestel en in het verlengde daarvan op de acceptatie va de soorten rechtvaardigheid De meest voorkomende in de wereld van vandaag zijn distributieve, procedurele, vergeldende en herstellende gerechtigheid.. Elk van deze typen probeert de manier te bepalen waarop mensen in samenlevingen met elkaar omgaan. Op deze manier, als een persoon niet op een voorzichtige manier handelt, zal hij worden beoordeeld met behulp van een van de vormen van.

Procedurele rechtvaardigheid is het idee van eerlijkheid in de processen die geschillen oplossen en middelen toewijzen. Een aspect van procedurele rechtvaardigheid houdt verband met discussies over de rechtspleging en gerechtelijke procedures. Dit gevoel van procedurele rechtvaardigheid is verbonden met een eerlijk proces (VS), fundamentele rechtvaardigheid (Canada), procedurele. De ervaren rechtvaardigheid in dit veranderproces wordt positief beïnvloed door veel aandacht te besteden aan procedurele rechtvaardigheid. Daarnaast is er telkens aandacht en ruimte om invulling te geven aan interactionele rechtvaardigheid, en zorgt een transparant proces (met heldere uitgangspunten) voor het navolgbaar maken van de uitkomsten Publieke, private en persoonlijke rechtvaardigheid: Publieke rechtvaardigheid heeft betrekking op het handelen in de publieke, openbare sfeer van de staat, maar werd later ook toegepast op andere sociale gemeenschappen. Dit is het terrein van de distributieve rechtvaardigheid en van de politieke theorieën ook meer procedurele rechtvaardigheid wordt ervaren, wellicht omdat PIW'ers dan meer contacten met gedetineerden kunnen onderhouden en minder werk‐ druk ervaren. Hierbij aansluitend wordt ook gerapporteerd dat de wijze waarop huizen van bewaringen zijn gebouwd van invloed is op de procedurele rechtvaar‐ digheid die wordt ervaren Rechtvaardigheid is een beginsel uit de filosofie en ethiek op basis waarvan men stelt of handelingen juist en eerlijk zijn. Er zijn verschillende interpretaties over wat nou precies rechtvaardig is, oftewel wat eerlijk en juist is. Sommige van deze interpretaties staan ogenschijnlijk lijnrecht tegenover elkaar

Procedurele rechtvaardigheid - StudeerSne

Procedurele rechtvaardigheid Dit type gerechtigheid stelt normen en regels vast die door alle mensen gelijkelijk moeten worden gerespecteerd, en voorziet in verschillende soorten sancties in het geval dat burgers een fout maken Verhouding tussen procedurele en distributieve rechtvaardigheid 2. Een belangrijke vraag is hoe procedurele en distributieve rechtvaardigheid zich tot elkaar verhouden. Van Velthoven enerzijds en Brenninkmeijer, Van den Bos en Röell anderzijds trekken op dat punt verschillende conclusies op basis van het beschikbare empirische materiaal

Formele (procedurele) rechtvaardigheid in het - BKH

Procedurele rechtvaardigheid betreft de manier waarop deze uitkomst tot stand komt, welke procedures er zijn opgesteld door een organisatie en gebruikt worden hierbij. Interactionele rechtvaardigheid betreft de eerlijkheid waarmee de procedures worde Procedurele rechtvaardigheid •Ik ben op een beleefde manier behandeld •Ik ben met respect behandeld •Ik kon mijn mening geven •Er werd oprecht naar mijn mening geluisterd •Ik ben eerlijk behandeld •Ik ben rechtvaardig bejegend •Ik ben competent behandeld •Ik ben door professionele mensen behandeld Van den Bos, Van der Velden. Procedurele rechtvaardigheid De deontologische benadering stelt voor om de inhoudelijke definitie van de verdelingscriteria waarin besloten wordt over de vergelijkbare behandeling, zo eerlijk mogelijk wordt gemaakt. Doordat individuen hun voorkeur mogen uiten, garandeert het procedurele concept een gelijkwaardige behandeling Het empirisch onderzoek laat een significant verband zien tussen procedurele rechtvaardigheid en organizational citizenship behaviour alsmede een significant verband tussen interactionele rechtvaardigheid en organizational citizenship behaviour. Hierdoor zijn twee van de acht hypotheses bevestigd

Procedure le rechtvaardigheid en statu

  1. rechtvaardigheid' werd later door Greenberg (1993) onderverdeeld in interpersoonlijke en informatieve rechtvaardigheid. Hierdoor ontstonden vier typen rechtvaardigheid: • Distributieve rechtvaardigheid: de rechtvaardig­ heid van de uitkomst. • Procedurele rechtvaardigheid: de rechtvaardig­ heid van inrichting van de procedure
  2. distributieve rechtvaardigheid, procedurele rechtvaardigheid, interpersoonlijke rechtvaardigheid en informationele rechtvaardigheid. De aspecten van rechtvaardigheid hebben invloed op het gedrag, de attitudes en de emoties bij werknemers (Cohen-Charash & Spector, 2001; Colquitt, Conlon, Wesson, Porter & Ng, 2001). Procedurele
  3. De procedurele rechtvaardigheids-theorie veronderstelt dat een oneerlijke en inhumane bejegening van gedetineerden door gevangenisautoriteiten resulteert in weerstand en misdragingen onder gedetineerden. Het doel in hoofdstuk 4 is daarom allereerst om de longitudinale relatie tussen de door gedetineerden ervaren procedurele rechtvaardigheid en hu
  4. De procedurele rechtvaardigheidstheorie is in de ISRD-3 gemeten door tien verschillende onderzoeksvragen. Deze vragen maken deel uit van zes verschillende overkoepelende thema's. Alvorens we nader op deze thema's ingaan, sommen we ze hier even kort op: 1. Procedurele rechtvaardigheid: in hoeverre legt de politi
  5. Naast de procedurele rechtvaardigheid blijkt het vertrouwen in de motieven van de autoriteit hierbij een bepalende factor te zijn (De Cremer & Tyler, 2007). Met experimenteel onderzoek wordt er een antwoord gezocht op de vraag welk effect procedurele rechtvaardigheid, vertrouwen en sanctie hebben op de beleving van regeldruk en welke samenhang er hierbij is tussen de beleving van regeldruk en.
  6. Procedurele rechtvaardigheid wordt geserveerd als iemand beschuldigd van vandalisme is toegestaan een korte bankje proces en veroordeeld tot een taakstraf. De proef instelling hetzelfde zou niet geschikt zijn voor een persoon beschuldigd van moord, omdat de belangen in dat geval veel hoger zou zijn
Het Standbeeld Van De Rechtvaardigheid Met Definitie Stock

Het belang van ervaren procedurele rechtvaardigheid in de

Het onderwerp zal zijn 'Procedurele en distributieve rechtvaardigheid'. Daarbij gaat het in de kern om de vraag aan welke eisen het proces moet voldoen om de kans te maximaliseren dat een procespartij, ook als deze in het ongelijk wordt gesteld, de procedure als rechtvaardig ervaart en met de uitkomst verder kan Procedurele rechtvaardigheid bestaat uit vier principes: burgers een stem geven door het aanmoedigen van hun participatie, het gevoel geven dat besluitvorming neutraal verloopt, het tonen van waardigheid en respect in de interactie en het laten zien dat motieven betrouwbaar zijn (Mazerolle et al., 2013)

De Belastingdienst en het belang van procedurele

(PDF) Procedurele rechtvaardigheid: Beleving bij burgers

Rechtvaardigheid - 8 definities - Encycl

In het onderhavige cross-sectionele onderzoek zijn we nagegaan of de relatie tussen procedurele rechtvaardigheid en individualisme-collectivisme (IC) enerzijds, en extra-rolgedrag in de vorm van 'organizational citizenship behavior' (OCB) anderzijds wordt gemedieerd door ervaren reikwijdte van het takenpakket één paraplunorm: procedurele rechtvaardigheid. Al die hiervoor genoemde aspecten liggen nog behoorlijk binnen het bereik van de traditionele gang van zaken, maar die paraplu­ norm, de procedurele rechtvaardigheid, daar ligt de werkelijke uitdaging voor de bestuursrechter. En laat ik er niet omheen draaien: de bestuursrechter vindt dit doodeng

Het rechtvaardigheidsgevoel van mense

Distributieve rechtvaardigheid heeft betrekking op de verdeling van uitkomsten (bijvoorbeeld salaris). Procedurele rechtvaardigheid verwijst naar de manier waarop mensen in de organisatie worden bejegend en de mate waarin er bij beslissingen rekening gehouden wordt met de belangen en wensen van medewerkers Procedurele rechtvaardigheid in multiculturele conflicten. Bedrijven en organisaties in België en Nederland krijgen steeds meer te maken met culturele, religieuze en talige diversiteit onder hun personeel en ledenbestand. Groeiende multiculturaliteit kan in sommige gevallen leiden tot een nieuwe spanningslijn, wat leidinggevenden voor. Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities. De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken Rechtvaardigheid door de ogen van filosofen. De weg naar vrijheid en gelijkheid is hobbelig. Leestijd 3 minuten — Do 11 september 2014 Floor van der Hout Stagiair. Het absolute aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft neemt af en er gaan steeds meer kinderen naar school De definitie van 'rechtvaardigheid' zoals die verband houdt met de Bijbel. Voorbeelden van 'rechtvaardigheid' in Bijbelverzen

Psychologie van waargenomen rechtvaardigheid •De waardering van betrokkenen bij schadeafwikkeling wordt bepaald door • mening over de uitkomst (distributieve rechtvaardigheid) • beleving van het proces dat naar de uitkomst heeft geleid (procedurele rechtvaardigheid) • de ervaren bejegening (interactionele rechtvaardigheid) 15.30 uur Presentatie Hilke Grootelaar over procedurele rechtvaardigheid 15.55 uur Presentatie Geertruid van Wassenaer over mediation 16.20 uur Korte samenvatting en afsluiting door Arjen van Iwaarden 16.30 uur Afsluiting. Bestemd voor Deze livestream staat open zowel voor leden als voor andere geïnteresseerden Deze syllabus behandelt het vak De virtute iustitiæ, dus de kardinale deugd van de rechtvaardigheid. Een klassieke definitie van rechtvaardigheid heeft haar wortels in het Romeins recht: rechtvaardigheid is de vaste en blijvende wil om ieder te geven wat hem toekomt. Ofwel aan ieder het zijne geven, in het Latijn: reddere suum cuique

15.30 uur Presentatie Hilke Grootelaar over procedurele rechtvaardigheid 15.55 uur Presentatie Geertruid van Wassenaer over mediation 16.20 uur Korte samenvatting en afsluiting door Arjen van Iwaarden 16.30 uur Afsluiting. Bestemd voor Dit webinar staat open zowel voor leden als voor andere geïnteresseerden Deze methode houdt in dat meerdere personen, zoals de chef, collega{\textquoteright}s en klanten, bij de beoordeling van werknemers worden betrokken. In dit onderzoek staan twee aspecten van een eerlijke en betrouwbare 360° beoordeling centraal, namelijk de interbeoordelaars-betrouwbaarheid en de waargenomen procedurele rechtvaardigheid Voorbij procedurele rechtvaardigheid onderzoek en onderwijs.8 Ik heb dus niets tegen deze theorie, maar wel heb ik mijn twijfels bij de wijze waarop en vooral ook de mate waarin een beroep op de theorie wordt gedaan soorten rechtvaardigheid: interactionele, procedurele en distributieve rechtvaardigheid.7 De interactionele rechtvaardigheid heeft betrekking op de menselijke kant, op de manier waarop omgegaan wordt met de persoon met een klacht. Vragen die daarbij spelen zijn: heb ik mijn verhaal goed kunnen vertellen, is er echt naar me geluisterd

De 4 belangrijkste soorten rechtvaardigheid / Algemene

Procedurele en distributieve rechtvaardigheid en de rol van de procederende advocaat daarin mr. P.N. van Regteren Altena Verslag van de discussie tijdens de voorjaarsvergadering van de Nederlandse vereniging voor procesrecht op 27 juni 2014 mr. J.J. Dammingh en mr. P.E. Ernste procedurele rechtvaardigheid een invloed kan hebben op de intentie om te starten met de studies geneeskunde of tandheelkunde. Ten tweede gaan we na of het aantal deelnames een invloed heeft op enerzijds de algemene procedurele rechtvaardigheid en anderzijds op de vooropgestelde procedurele regels. Tenslotte verifiëren we of d Samenvatting over Mondiale Rechtvaardigheid voor het vak filosofie. Dit verslag is op 2 mei 2016 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door Jet (5e klas havo

Door de procedurele sedatie en/of analgesie: is uw bewustzijn verlaagd tot een niveau waarop u zich slaperig en comfortabel voelt. heeft u minder pijn. Anders dan bij algehele anesthesie (narcose) blijft u zelf ademen en slikken, net als wanneer u slaapt. U kunt zo nodig ook gewekt worden Procedurele rechtvaardigheid. Publiek Denken publiceert podcast #1 Eerlijk is het duurzaamst. 05 mrt 2020. partner. Essay 'Eerlijk is het duurzaamst'. 03 mrt 2020 rechtvaardigheid gaat het zowel om een toets aan het positieve recht als om ervaren procedurele rechtvaardigheid (hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 worden rechtspraak en bemiddeling vanuit een conceptuele benadering onderzocht. Rechtspraak is een publieke institutie, met openbaarheid als belangrijk kenmerk Als burgers - of als medewerkers van een bedrijf, of als leden van een gezin - hechten we sterk aan procedural fairness: procedurele rechtvaardigheid. Sinds midden jaren 70 wordt dit fenomeen. Procedurele rechtvaardigheid is daarnaast zo belangrijk, omdat de mens een sociaal wezen is en als gerespecteerd lid van de samenleving erbij wil horen. Wie zich in de samenleving buitengesloten voelt, ervaart dat in het algemeen als zeer onrechtvaardig

Procedurele rechtvaardigheid - Procedural justice - xcv

Rechtvaardigheid als vaardigheid: Leiding geven aan

Presentaties SKGZ Congres 2017. Algemene Verordening Gegevensbescherming door Koen Versmissen Patiënten en de AVG door Titia Lekkerkerk Procedurele rechtvaardigheid door Hilke Grootelaar Vergoeding van zorg binnen de EU/EER en Zwitserland (SKGZ) De activiteiten van de SKGZ Zorgplicht wachttijden GGZ door José Bijkerk en Rutger van Hutten Het belangrijkste verschil tussen gelijkheid en rechtvaardigheid is dat de gelijkheid betekent dat iedereen een gelijke positie heeft voor iedereen, terwijl rechtvaardigheid de kwaliteit betekent om rechtvaardig, rechtvaardig of eerlijk te zijn in elk aspect. Gelijkheid en rechtvaardigheid zijn onderling verbonden termen, maar toch zijn er verschillen ICOM Definitie. Wat vooraf ging: De International Council of Museums (ICOM) omschrijft wat een museum is in 'de museumdefinitie'. De huidige definitie dateert van 2007. In veel landen wordt de ICOM-definitie gezien als internationale standaard en als meetlat gehanteerd bij interne regelgeving en subsidieverstrekking

Rechtvaardigheid - Wikipedi

Neem kennis van de definitie van 'rechtvaardigheid'. Controleer de uitspraak, synoniemen en grammatica. Bekijk de voorbeelden van gebruik 'rechtvaardigheid' in het grote Nederlands corpus Procedurele rechtvaardigheid! in informele interacties ! tussen de overheid en burgers !!!!! Prof. dr. Kees van den Bos! Universiteit Utrecht! Het fundamentele sociale dilemma! • Mensen willen kunnen vertrouwen op personen en instituties die macht over hen hebben! • Mens is informatieverwerker! • Ziet zich vaak met de vraa

detentie Ervaren procedurele rechtvaardigheid i

Definitie Van Rechtvaardigheid Stock Afbeelding

Echter, procedurele rechtvaardigheid mag niet als enige verklaringsmodel naar voor worden geschoven. De evaluatie van een deelna-me aan bemiddeling vindt, zo wijst de studie uit, immers niet enkel plaats op basis van het effect van deze deelname op percepties van procedurele rechtvaardigheid Procedurele rechtvaardigheid in intieme relaties: De invloed van sekse en status. 2005. Esther Kluwer. Kees van den Bos. K. Bos. Esther Kluwer. Kees van den Bos. K. Bos. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 17 Full PDFs related to this paper. READ PAPER Procedurele rechtvaardigheid en organisatie-identiteit zijn daarentegen uitvoerig onderzocht en hebben hun waarde bewezen vanwege hun impact op gedrag en houding van werknemers. Doel is om onderzoek te doen naar een hoofdeffect van procedurele rechtvaardigheid en een moderatie-effect van hoge organisatie identificati

In dit juridisch-empirische proefschrift onderzoekt Hilke Grootelaar het belang van het sociaal-psychologische concept 'ervaren procedurele rechtvaardigheid'. Hieronder wordt verstaan de subjectieve indruk die mensen hebben van de eerlijkheid en rechtvaardigheid van gerechtelijke procedures. Proefschrift: Interacting with Procedural Justice in. Voor haar proefschriftonderzoek deed Liesbeth Hulst onder meer experimenten onder justitiabelen in de rechtbank. Ze onderzocht het belang van 'ervaren procedurele rechtvaardigheid' in rechtszittingen. Dit is de subjectieve indruk die justitiabelen zich vormen van hoe eerlijk en rechtvaardig zij zich door de rechter tijdens hun zitting behandeld voelen. De uitkomsten bewijzen dat sprake is. 4.2.1 Procedurele rechtvaardigheid in Nederlandse massaschadezaken.. 39 4.2.2 Procedurele rechtvaardigheid in Amerikaanse massaschadezaken..... 42 4.2.3 Schematische weergave van Procedurele Rechtvaardigheid in de behandelde zaken. 4

(PDF) Procedurele rechtvaardigheid van een

Over procedurele rechtvaardigheid bij elektronische dienstverlening. Title. Over procedurele rechtvaardigheid bij elektronische dienstverlening. Author. Langley, D. Kerstholt, J. de Vries, A. van der Weerdt, C.A. Date. 2020. Abstract. Digitalisering beïnvloedt de perceptie van de legitimiteit van de politie in de samenleving Procedurele rechtvaardigheid Nepotisme is een probleem omdat het bij mensen het gevoel van 'procedurele rechtvaardigheid' in hun organisaties in gevaar brengt. In twee onderzoeken werden deelnemers van meer dan 18 organisaties in Indonesië gevraagd om na te denken over hun collega die al dan niet verwant is aan een hooggeplaatste collega en om te beoordelen of de medewerker competent of. De reden daarvan is, dunkt mij, dat de theorie met betrekking tot procedurele rechtvaardigheid veronderstelt dat mensen enige vrijheid hebben in de keuze tussen het wél of níét naleven van de uitspraak of afspraak. In de civiele rechtsgang blijkt die speelruimte echter zeer beperkt In twee scenario-experimenten is nagegaan in hoeverre status een rol speelt bij sekseverschillen in rechtvaardigheidsoordelen. Resultaten lieten zien dat vrouwen in lage statusposities sterker reageerden op procedurele rechtvaardigheid dan vrouwen in hoge statusposities (Studie 1) Motivation op procedurele rechtvaardigheid bij Belgische magistraten. De resultaten werden verzameld door middel van een survey, afgenomen bij de magistraten, en verwerkt met het statistisch dataverwerkingsprogramma, SPSS. Vooropgestelde hypotheses, uit de literatuur, werden aan de hand van een kwantitatieve data-analyse onderzocht

(PDF) Tevredenheid met advocaten onder Nederlandse

omstandigheden per definitie als kwetsbaar moet worden aangemerkt en procedurele ondersteuning nodig heeft. Wel is extra alertheid geboden wanneer een of meerdere van deze omstandigheden bij een vreemdeling worden gesignaleerd en dient de medewerker te beoordelen of, en zo ja welke, ondersteuning in de procedure nodig is Ervaren procedurele rechtvaardigheid bij binnenkomst in vreemdelingenbewaring. Nicolien de Gier, Mieke Kox, Miranda Boone & Gabry Vanderveen Inleiding Om 8 uur 's ochtends stapt Mohammad1 vanuit een cellenbusje Detentiecentrum Rotterdam (DCR) binnen. Hij wordt naar het binnenkomstloket gebracht waa

(PDF) Naleving van de wet en medewerking van burgers met

Het e-book Procedurele en distributieve rechtvaardigheid, geschreven door K. van den Bos, C.E. Drion, P.N. van Regteren Altena, koopt u bij Boeken.nl | Snelle levering | Gratis verzending vanaf 19.9 Nederlandse Vereniging voor Procesrecht 33 - Procedurele en distributieve rechtvaardigheid (Paperback). Op 26 juni 2014 vond in Amsterdam de.. Je kunt ook zelf een definitie van rechtvaardigheid toevoegen. 1: 3 1. rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid is juist en eerlijk handelen. Dit begrip uit de ethiek, het recht en de politieke filosofie was bij de Grieken en in het katholicisme vooral een ethische deugd. Bij de Romeinen werd h [.. Procedurele en interpersoonlijke rechtvaardigheid bij rollenspelen met gestandaardiseerde prompts / Logier, Leonie. Auteur (persoon): Logier, Leonie Lievens, Filip promotor viaf Auteur (organisatie): UGent. Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Uitgever: 2008. Beschrijving: 88 p. Thesis T2 - Laagdrempelig voor consumenten, maar zonder waarborgen voor legaliteit en procedurele rechtvaardigheid. AU - Frenken, Paul. PY - 2019/10. Y1 - 2019/10. N2 - Consumenten die hun rechten willen effectueren kunnen allerlei valide redenen aanvoeren om daarvoor niet naar de overheidsrechter te gaan J.F. Ybema, K. van den Bos. Soc Sci Med 2010; 70: 1609-1617.. Ybema en Bos hebben van 2004 tot 2006 een onderzoek onder werknemers verricht naar de effecten van distributieve en procedurele rechtvaardigheid op depressieve symptomen en ziekteverzuim