Home

Regels MBO

Regels voor mbo-scholen Corona maatregelen voor mbo-studenten Corona en open dagen en aanmelding bij mbo-scholen Meldpunt schoolsluiting als gevolg van het coronavirus. Schoolbesturen die tijdelijk een school of locatie moeten sluiten vanwege het coronavirus moeten die melden. Zij doen dit bij de Inspectie van het Onderwijs Ruimte in regels in het mbo Deze publicatie geeft inzicht in de kaders die wet- en regelgeving voor onderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) stelt. En daarmee ook in de ruimte die er is voor scholen en docenten om zelf invulling te geven aan het onderwijs

Coronavirus en middelbaar beroepsonderwijs (mbo

Regels voor mbo-scholen. Op de instellingen houden alle aanwezigen zich aan de basisregels die voor iedereen gelden. Ze houden bijvoorbeeld 1,5 meter afstand van elkaar en dragen buiten de les een mondkapje. De instellingen zorgen er voor dat iedereen de maatregelen kan volgen Lees meer over de regels over toelating, de examens, de kosten en de kwaliteit van de opleiding. En hoe het mbo beter kan aansluiten op de arbeidsmarkt. Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) | Rijksoverheid.n De mbo-school legt op basis van het (loopbaan en) burgerschapsdocument een inspanning voor de student vast in de onderwijs- en examenregeling. Hier moet de student aan voldoen om het mbo-diploma te behalen. De examencommissie beoordeelt of de student aan de gestelde criteria heeft voldaan Afspraken en regels Op deze pagina vind je alle afspraken die we met elkaar hebben gemaakt binnen MBO Utrecht, overzichtelijk bij elkaar. In het Studentenstatuut staan alle afspraken over onderwijs en examinering, daarin vind je ook de gedragsregels die we met elkaar hebben afgesproken om de school veilig en prettig te houden

Dit besluit strekt er allereerst toe om regels te geven voor de examens in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het besluit werkt voorts de verhouding tussen centraal examen en instellingsexamen uit en bepaalt de totstandkoming van de slaag/zakbeslissing In de brochure is informatie te vinden over de ruimte in de regels voor het mbo. De brochure is bedoeld voor zowel bekostigde en niet-bekostigde mbo-instellingen. In de brochure wordt onder meer ingegaan op de mogelijkheden voor maatwerk bij de bol en bbl, de derde leerweg, examinering, certificaten en verklaringen en financieringsmogelijkheden / Mbo-opleidingen / Studeren bij mboRijnland / Regels & afspraken Regels & afspraken In de onderstaande documenten worden belangrijke regels en afspraken beschreven die gelden voor studenten, medewerkers en stagebedrijven In het onderwijs zijn regels de gewoonste zaak van de wereld. Vanaf dag één leren de kinderen om hun jas aan de kapstok te hangen, niet te hollen in de gangen, elkaar niet te storen in de klas, et cetera. Net als in het verkeer zorgen deze regels ervoor dat kinderen en medewerkers op school samen kunnen leven en werken

Iedere mbo-student die bij Curio begint, zet zijn handtekening onder de onderwijsovereenkomst. Dat is een contract waarin alle schoolregels staan. Als je nog geen 18 bent, moet een van jouw ouders dit contract tekenen. Jouw rechten en plichten. Als student heb jij rechten, maar ook plichten. Curio behandelt iedereen op dezelfde manier Geldend van 25-11-2020 t/m heden 1 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 maart 2012, nr. BVE/Stelsel/294391, houdende vaststelling van modellen en technische veiligheidseisen voor diploma's en resultatenlijsten mbo (Regeling modeldiploma mbo Lessen - Mbomediawijs. Op deze pagina vind je mediawijze lessen die zijn ontwikkeld door docenten van het Practoraat Mediawijsheid. De lessen gaan in op mediawijze thema's zoals privacy, cyberpesten of desinformatie. Daarnaast worden er lessen aangeboden die je op weg helpen om digitale didactiek toe te passen, bijvoorbeeld een Engelse les waarin.

Regels voor het invullen van de mbo-verklaring zijn vastgelegd in bijlage 10 bij deze regeling. E In artikel 7 wordt 'Regeling modeldiploma mbo' vervangen door 'Regeling modellen voor mbo-diploma, mbo-certificaat en mbo-verklaring'. F Het opschrift van bijlage 1 komt te luiden Mbo-scholen moeten alle diploma's en mbo-certificaten vormgeven volgens het in de regeling model diploma mbo vastgestelde modellen. Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering Het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering, gefinancierd met subsidie van het ministerie voor OCW, ontsluit alle informatie over de herziene kwalificatiestructuur , examinering, onderwijs op maat en nieuwe wetgeving zoals toelatingsrecht Wettelijke richtlijnen voor bewegingsonderwijs van basisschool tot mbo. Voor het bewegingsonderwijs in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs zijn wettelijk kerndoelen en eindtermen vastgesteld. Ook gelden er bevoegdheidsbepalingen voor leerkrachten. Hier vind je een overzicht van de richtlijnen per schooltype Op de conferentie van het Kennispunt MBO is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Inspectie van het Onderwijs de brochure 'Ruimte in Regels in het mbo' gepresenteerd. Deze brochure geeft inzicht in de ruimte binnen wet- en regelgeving voor mbo-scholen om onderwijs goed en innovatief vorm te geven 1. Maatregelen voor zwangere mbo-studenten 2. AVG (gegevensverwerking zwangere mbo-studenten) Bijlage: Tekst wetsvoorstel De uitleg over het mbo-studentenfonds wordt later toegevoegd aan dit servicedocument, zodat we scholen zo snel mogelijk kunnen informeren over de maatregelen voor zwangere mbo-studenten, die per 1 augustus 2020 ingaan

MBO Amersfoort zorgt daarvoor. We hebben een veiligheidsplan met regels voor fysieke veiligheid (met aandacht voor bijvoorbeeld de verlichting, inrichting en stevigheid van gebouwen) én sociale veiligheid (met maatregelen tegen onder meer discriminatie, pesten en geweld). Download Schoolveiligheidspla Het examenreglement is een verzameling regels voor de organisatie en de beoordeling van de examenonderdelen. Het reglement is voor alle beroepsopleidingen. Dit reglement is geldig vanaf 20 augustus 2019. Het reglement is een uitwerking van de examenbepalingen van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB), 1995.1 Artikel 1 Examencommissi Het mbo wil opleidingen aanbieden die voldoende zijn afgestemd op de arbeidsmarkt. Studenten met een mbo- diploma moeten werk kunnen vinden. Het aantal opleidingen moet afgestemd zijn op de behoeften en de capaciteit op de arbeidsmarkt. Goede samenwerking tussen de mbo-scholen en het bedrijfsleven is hiervoor noodzakelijk

Ruimte in regels in het mbo Publicatie Rijksoverheid

Ruimte in regels. 11-10-2018. Regels laten meer professionele ruimte toe dan docenten of staffunctionarissen soms vermoeden. De wet schrijft voor dat mbo -scholen informatie moeten bijhouden en zich dienen te verantwoorden. Maar hoe mbo-scholen dat doen, bepalen scholen en besturen zelf vanuit eigen visie en ambitie studiefinanciering mbo: vanaf het na uw 18e verjaardag. Het studentenreisproduct kunt u wél voor uw 18e krijgen. studiefinanciering hbo of universiteit: direct als u begint met studeren, ook als u nog geen 18 bent. Meestal is dit per 1 september. We betalen het bedrag maandelijks uit, aan het eind van elke maand. Ook in de zomervakantie Wat zijn mijn rechten en plichten tijdens stage? Voordat je gaat beginnen met een stage moet je de praktijkovereenkomst (POK) / stageovereenkomst tekenen. Hierin staan de afspraken die zijn gemaakt tussen jou, je stagebedrijf en je school. Zorg dat in je POK of stageovereenkomst goed doorleest voordat je hem tekent Brochure Ruimte in regels MBO LLO (oktober 2020) Ministerie van OCW. In deze brochure leest u meer over de ruimte in de regels in het mbo voor onderwijs aan volwassenen: een leven lang ontwikkelen (LLO). Daarbij gaat het om erkende beroepsopleidingen in de beroepsopleidende leerweg (bol), de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en de derde leerweg Voor de evaluatie van de wet en beleidsregel Macrodoelmatigheid in het mbo heeft ResearchNed een uitgebreide analyse gemaakt van de ontwikkeling van de instroom en het aanbod van opleidingen in relatie tot het historisch en toekomstig arbeidsmarktperspectief van opleidingen sinds de invoering van de wetgeving

Regels voor mbo-scholen Coronavirus COVID-19

In het middelbaar beroepsonderwijs staat leren in de praktijk centraal. De beroepspraktijkvorming (bpv) bij een leerbedrijf, ook wel de leerbaan of stage genoemd, is een verplicht onderdeel van iedere mbo -opleiding. Jongeren krijgen dankzij de bpv ervaring op de arbeidsmarkt die aansluit op de kennis die zij tijdens hun opleiding opdoen Als de zelfstudie geregisseerd staat als een mbo 4 diploma, dan gelden daar dezelfde regels voor als een mbo studie aan een roc. Weet wel dat je in het mbo 4 jaar recht hebt op een basis- en aanvullende beurs. Op het studentenreisproduct en een lening heb je 7 jaar recht. Groet, Judith van KeuzeSprong. Repl Examenreglement MBO Wellantcollege vanaf 01-08-2016 versie 2020 Pagina 1 van 16 Inleiding Dit document is het Examenreglement van de mbo-opleidingen van Wellantcollege. In dit reglement zijn de algemene regels vastgelegd die gelden voor de examens van alle beroepsopleidingen van Wellantcollege Voor mbo-studenten die na hun opleiding door willen studeren aan het hbo worden de regels rondom de studiefinanciering verruimd. Deze studenten krijgen hierdoor langer de tijd om te ontdekken of hun vervolgstudie aan de hogeschool bij hen past. Dit kan d Middelbaar beroepsonderwijs en hoger (beroeps)onderwijs Het herstelprogramma voor MBO en HO is gericht op aanpak van coronavertragingen op korte termijn en verbetering van studentenwelzijn. Doel is ook om lessen uit de coronatijd te benutten voor structurele onderwijsverbeteringen. Maatregelen per onderwijssecto

Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) Rijksoverheid

‘Ruimte in regels’ biedt MBO-scholen en docenten

Let op, want de regels op het mbo zijn veranderd. Als je in september begint, dan moet jij je uiterlijk op 1 april aanmelden voor een publieke mbo school. Als je niet op tijd bent met inschrijven, dan kunnen ze jou zelfs weigeren Het Kennispunt heeft een servicedocument ontwikkeld over wettelijke maatregelen die per 1 augustus 2020 ingaan voor zwangere mbo-studenten. Deze maatregelen zijn onderdeel van het wetsvoorstel Versterken positie mbo-studenten.Het servicedocument is afgestemd met het ministerie van OCW en JOB (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs) Onderwijswetten. Geplaatst door OCO op 8 maart 2019. Op deze pagina wordt geprobeerd een zo volledig mogelijk overzicht van de regelgeving op het gebied van het onderwijsrecht te geven met o.a. artikel 23 Grondwet, de sectorwetten, leerplicht, medezeggenschap, toezicht en relevante AMvB's en regelingen. Vrijwel alle wetten waar ouders rechten.

Het Protocol Dyslexie mbo (2017) is een herziening van het protocol uit 2010. Het protocol is geactualiseerd waardoor het aansluit bij het huidige onderwijs in het mbo en de geldende wet- en regelgeving. Het bevat richtlijnen voor signalering, diagnosticering en begeleiding van studenten met leesproblemen en/of dyslexie in het mbo Een afkorting van een gewoon woord of een gewone woordgroep krijgt in principe kleine letters: vwo, mbo, atv, mkb. Maar er zijn veel gevallen waarin afkortingen wél hoofdletters hebben (of kunnen hebben): Namen. De belangrijkste reden om hoofdletters in afkortingen te gebruiken is dat de afkorting een naam is: EU, MTV, VRT Volg de mbo-opleiding, vavo of cursus die bij jou past in Alphen aan den Rijn, Gouda, Leidschendam-Voorburg, Leiden, Woerden of Zoetermeer Regels MBO. Question. Hoi, Ik ben een leerling op een mbo opleiding en heb zojuist een mail gekregen dat ik vanaf volgende week. elke dag naar school moet gaan, maar op rijksoverheid.nl zie ik staan dat MBO maar voor 1 dag mag. Ik wou weten of dit veranderd was of dat mijn opleiding een verkeerde mail gestuurd heeft. 0 comments. share

Algemene regelingen MBO - 2016-2017 5 Inleiding De Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) vormt de basis van de regelgeving voor het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). In deze wet worden regels gegeven voor de inrichting en erkenning van opleidingen en de rechten en plichten van alle betrokkenen Reglement Commissie van beroep mbo. Het reglement van de Commissie van beroep mbo als bedoeld in artikel 12.2 van de cao mbo. Begripsbepalingen. Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: instelling: een instelling als bedoeld in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB); de werkgever: het bestuur van de rechtspersoon met volledige. Alle regels en reglementen op een rij die voor studenten, vavo-studenten en deelnemers van belang zijn. Vind je toch niet wat je zoekt, kijk dan bij downloads en brochures. Algemene voorwaarden Mondriaankaart - Rechten en plichten als je een Mondriaankaart in je bezit hebt. Algemene voorwaarden BPVO 2021-2022 Vind hier jouw mbo opleiding. Welke opleiding past bij jou? Op deze pagina vind je alle informatie en nieuws over het mbo op het Da Vinci College. Gebruik de zoekfunctie met filters en vind jouw opleiding Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en een aantal andere wetten in verband met diverse maatregelen gericht op het versterken van de positie van mbo-studenten (Wet versterken positie mbo-studenten) (35252) Besluit: Behandeld. Agenderen voor stemmingen

Wet- en regelgeving MBO Raa

Reglement voor de studentenraad. Hierin staan alle rechten en plichten van de studentenraad. Dit zijn vooral de wettelijke regels en algemene afspraken die de studentenraad met het College van Bestuur maakt. De studentenraad heeft instemming op dit reglement. We hebben een voorbeeldreglement gemaakt De mbo-instelling blijft verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat studenten bij het verlaten van de beroepsopleiding het juiste niveau beheersen. Het is aan de mbo-instelling om beleid te formuleren over hoe dit wordt geborgd, ook als er al snel in de opleiding een vrijstelling wordt verleend of vroeg wordt geëxamineerd, en om dit beleid ook daadwerkelijk na te leven

Afspraken en regels - MBO Utrech

  1. ering . juni 2019 . Op dinsdag 4 juni van organiseerde de inspectie samen met het
  2. ik zit op mijn laatste leerjaar van mbo niv 4. ik vind dat deze opleiding niet voor mij is een zou een andere versnelde opleiding willen volgen van 1-2 jaar mbo en dan naar het HBO afstuderen. ik heb een vmbo diploma, ik heb 3 examens van niv 3 mbo nog niet afgemaakt omdat ze te maken hebben met Projct waarin ik eigenlijk niet goed in ben, voor andere vakken heb ik wel goede cijfers behaald
  3. Mbo - cum laude slagen. MBO, VMBO. De eerste mbo-studenten zijn cum laude afgestudeerd. Gefeliciteerd! Vanaf 2017 is het toegestaan om ook mbo-studenten cum laude te laten afstuderen. De regeling is officieel vastgelegd en is te lezen in de handreiking
  4. Toelatingseisen mbo-2, mbo-3 en mbo-4. Voor opleidingen op het niveau mbo-2 en hoger gelden eisen met betrekking tot de vooropleiding. Studenten moeten aan deze vooropleidingseisen voldoen om te kunnen starten met de opleiding. Dit geldt ook voor vluchtelingen die willen starten met een mbo-opleiding
  5. ering 0348 - 75 36 30 info@kennispuntmbo.nl. De MBO Brigade is er voor het vinden van ruimte binnen, en opruimen van, landelijke regels. Maar waar kun je terecht als je ditzelfde wilt doen met instellingsregels
  6. De regels zijn gemaakt om de mensen te beschermen die niet meevechten of kunnen vechten in het conflict. Ben je benieuwd naar de regels die gelden tijdens een gewapend conflict? Of wat de invloed van het oorlogsrecht is op de basisbehoeften van mensen? De voorlichters van het Rode Kruis komen graag langs op jouw mbo-instelling om een gastles te.

Financieel Reglement MBO 2020-2021 Pagina 4 van 15 3.1 Hoogte lesgeld Voor het schooljaar 2020-2021 bedraagt het lesgeld € 1.202,-. 3.2 Later ingeschreven Stroom je later in het schooljaar in, dan hoef je niet het hele bedrag te betalen. Word je op of na 1 november bij je opleiding ingeschreven, dan betaal je over de reeds verstreke De nieuwe brochure 'Ruimte in regels - een flexibel mbo-aanbod voor leven lang ontwikkelen' geeft antwoorden op veelgehoorde vragen van docenten en beleidsmakers over maatwerkonderwijs voor volwassenen die werken of werk zoeken.In de brochure is informatie te vinden over de ruimte in de regels voor het mbo en is bedoeld voor zowel bekostigde en niet-bekostigde mbo-instellinge Mbo vreest meer studievertraging door coronamaatregelen. Scholen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) vrezen dat de coronabeperkingen dit schooljaar leiden tot meer studievertraging en uitval. Aanvullende spelregels aansluiting mbo-hbo ten tijde van Corona . Het Corona virus heeft een grote impact op alle sectoren. Ook de onderwijssector ondervindt hinder van het virus. Niet alle reguliere tentamens en afstuderen in het mbo kunnen volgens de gebruikelijke procedures of volgens de onderwijs- en examenregeling doorgang vinden

Maatregelen voor aanvullende crisisdienstverlening In het derde steun- en herstelpakket heeft het kabinet in 2021 63 miljoen euro uitgetrokken voor kortdurende scholingstrajecten via praktijkleren in het mbo De voorgestelde maatregelen voor deze studenten zijn: 1 het oprichten van een mbo-studentenfonds; 2 het introduceren van enkele maatregelen specifiek voor zwangere mbo-studenten en. 3 het afgeven van een mbo-verklaring. Om de positie van de mbo-student in het algemeen te versterken wordt de benaming van mbo-studenten in wet- en regelgeving. - Het servicedocument mbo-aanpak COVID-19. Maatwerk: verschil in besluiten per student, opleiding, school. De school moet per opleiding en per student een besluit nemen over de examinering. Het is niet mogelijk om voor het hele land een besluit hierover te nemen, omdat alle situaties zo verschillend zijn Vanaf 1 augustus 2017 geldt het wettelijk klachtrecht in het mbo. Ben je een student, oud-student, toekomstig student of ouder of verzorger van een minderjarige student? In deze klachtenregeling lees je alle regels rondom de klachtenprocedure

Keuzedelen zijn een 'plus' bij de kwalificatie. Een student volgt in zijn of haar opleiding keuzedelen om zich te verbreden, te verdiepen of zich voor te bereiden op de doorstroom naar een opleiding in mbo of hbo. Er moeten minder en eenvoudiger regels komen voor keuzedelen in het mbo, dat vindt minister van OCW Ingrid van Engelshoven Gecofinancierd door de Europese Uni Financieel reglement. Dit document is bedoeld om je zoveel mogelijk informatie te geven over de kosten die een opleiding bij het Da Vinci College met zich meebrengt. In dit document worden een aantal zaken toegelicht en word je verwezen naar belangrijke sites van andere instanties. Financieel reglement mbo 2018-2019; Klachtenregelin 06-10-2020. De nieuwe brochure 'Ruimte in regels - een flexibel mbo-aanbod voor leven lang ontwikkelen' geeft antwoorden op veelgehoorde vragen van docenten en beleidsmakers over maatwerkonderwijs voor volwassenen die werken of werk zoeken. In de brochure is informatie te vinden over de ruimte in de regels voor het mbo en is bedoeld voor. De studentenraad heeft instemming op dit reglement. We hebben een voorbeeldreglement gemaakt. Bekijk het document hier. Wat zijn je rechten? De studentenraad heeft instemmingsrecht op 'het reglement voor de studentenraad' Tips van JOB. Check de 12 afspraken die JOB en de MBO Raad hebben gemaakt over goede begeleiding en ondersteuning

Wet- en regelgeving aangaande de centrale examens mb

Voor mbo-docenten die willen meedenken worden daarom regio-bijeenkomsten 'Ruimte in regels' georganiseerd. In eerdere sessies met docenten is al een eerste set vragen en thema's opgehaald. In de regiobijeenkomst wordt deze input aangevuld en aangescherpt Regels en protocollen. Om de kwaliteit van ons onderwijs te garanderen, stelt Aeres MBO jaarlijks statuten en reglementen vast. Deze documenten beschrijven niet alleen de organisatie van ons onderwijs, maar ook de rechten en plichten van jou als student en die van de school, leerbedrijven, mede- werkers en ouders Elke (mbo-)verpleegkundige krijgt in de praktijk te maken met wetgeving, beleid en financiering. Deze onderwerpen hebben niet altijd direct te maken met de zorgverlening. Ze bieden je wel het kader waarbinnen je als verpleegkundige de zorg op een zo goed mogelijke manier kunt leveren Voor mbo-studenten die na hun opleiding door willen studeren aan het hbo worden de regels rondom de studiefinanciering verruimd. Deze studenten krijgen hierdoor langer de tijd om te ontdekken of hun vervolgstudie aan de hogeschool bij hen past. Dit kan de doorstroom van mbo-studenten vergroten en verkleint de kansenongelijkheid

Ruimte in Regels, een flexibel mbo-aanbod voor leven lang

Regels & afspraken mboRijnlan

Ruimte in regels | MBO Raad

Gedragsregels in het onderwijs - School en veilighei

Bekijk alle schoolregels van onze mbo-opleidingen Curi

Iedereen bij ons op school moet zich aan onze regels houden. Daarom teken je een contract waarin jouw rechten en plichten staan. Zo vinden wij te laat komen niet oké. En zijn er afspraken over het maken van examens. Om het jou gemakkelijk te maken, hebben wij alle regels voor het mbo op een rij gezet. Zo kun je je nooit vergissen Mbo - onderwijsovereenkomst. Iedere mbo-student tekent aan het begin van zijn opleiding een onderwijsovereenkomst. Dit is een contract tussen de school en de student met daarin de rechten en plichten van de school en de student. Is de student minderjarig, dan tekent een ouder de onderwijsovereenkomst Mbo-studentenstatuut en reglementen (gedragsregels) In het mbo-studentenstatuut staan alle rechten en de plichten van elke student. Hierin wordt ook uitgelegd op welke manier dit geregeld is. De Examenreglementen schrijven voor hoe examens worden afgenomen en waaraan studenten moeten voldoen. Bij experimentele opleidingen gelden afwijkende. Mbo-bbl niveau 3 en 4. Bedrag cursusgeld min € 306,-. Vavo. Vavo-voltijd. € 608,-. Vavo-deeltijd. € 0,39 per 45 minuten onderwijs. Lesgeld betaalt u aan DUO. Cursusgeld en collegegeld betaalt u aan uw school of universiteit

Nieuwe brochure ‘Ruimte in regels’ voor een flexibel mboRuimte in regels in het mbo - Sterk BeroepsonderwijsGratis les: 'Regels en rechten' - ProDemos

Regelingen en procedures mbo. Examenreglementen . Centraal Examenreglement 2020-2021. Centraal Examenreglement 2020-2021. Centraal Examenreglement 2019-2020. Centraal Examenreglement 2019-2020. Centraal Examenreglement 2018-2019. Centraal Examenreglement 2018-2019. Centraal Examenreglement 2017-2018 MBO Connect is speciaal voor mbo-dcoenten en instructeurs. Dit is de plek waar je elkaar kunt ontmoeten, kennis kunt uitwisselen, samen kunt werken, mee kunt werken aan projecten en jouw stem kunt laten horen. MBO Connect werkt samen met partnerorganisaties die allerlei deskundigheid in huis hebben die van belang zijn voor de opleiders De MBO-Raad heeft met de betrokken instanties afgesproken dat deze vergoeding wordt gebaseerd op het (gewogen) aantal leerlingen dat wordt gehanteerd voor de leerling gebonden financiering van het mbo, net zoals dat voor de hierboven genoemde andere regelingen al gebeurt. Raamregeling muziek binnen het mbo en volwassenenonderwij Voor nieuwe studenten Hieronder vind je belangrijke documenten voor studenten die zich willen inschrijven of al wel ingeschreven zijn maar nog niet met de lessen zijn begonnen. Locatiegidsen (ga naar Locaties en zoek de locatie waar je de gids van wilt raadplegen). Voor huidige studenten Als je je nu tijdens je opleiding afvraagt hoe bepaalde zaken zijn geregeld of waar j